Význam inkluze vzdělávání

Co je to vzdělávací začlenění:

Inkluze vzdělávání je přístup, který se snaží zaručit právo na kvalitní vzdělání pro všechny.

Inkluze vzdělávání je rámována pedagogikou. Koncept inkluze je na druhé straně snahou všech složek společnosti integrovat ty, kteří jsou různými okolnostmi marginalizováni a segregováni.

Viz také Začlenění.

Inkluze vzdělávání navrhuje univerzální vzdělávání, které se přizpůsobuje všem potřebám a odstraňuje překážky, které omezují učení nebo účast.

Speciální vzdělávání, zaměřené například na vytvoření přístupu ke vzdělání pro lidi s vynikajícími schopnostmi nebo zdravotním postižením, je jednou ze specifických oblastí, ve kterých se vzdělávací inkluze snaží začlenit určité jedince do univerzálního vzdělávání.

Viz také speciální pedagogika.

V tomto smyslu školní inkluze nebo inkluzivní vzdělávání považuje školu a vzdělávací centra za spravedlivá místa bez nerovnosti nebo diskriminace, která by zaručovala učení.

Do projektu inkluzivního vzdělávání je nutné zapojit sociální a politické činitele do této záležitosti s cílem vyvinout metodiky inkluze, podporovat sociálně afektivní pohodu, zpřístupnit vzdělávací místa všem a vybavit vzdělávací centra specifickými pedagogickými materiály a nástroji, jako je například materiál v Braillově písmu, znakové řeči atd.

Viz také Sociálně afektivní pohoda.

Inkluze vzdělávání a rozmanitost

Inkluze ve vzdělávání je úzce spojena s rozmanitostí, protože se snaží řešit rozmanitost vzdělávacích potřeb přítomných u každého jednotlivce při respektování různých kapacit.

Rozmanitost v oblasti začleňování do vzdělávání zahrnuje všechny aspekty, jako je etnická, kulturní, sociální, fyzická rozmanitost atd., Založené na rovných příležitostech pro všechny a na zásadě nediskriminace.

Tagy:  Výrazy-In-Angličtina Náboženství A Spiritualita Technologie-E-Inovace