Význam sociálního začlenění

Co je sociální začlenění:

Sociální začlenění je tendence umožnit lidem ohroženým chudobou nebo sociálním vyloučením mít možnost plně se zapojit do společenského života, a tak si užít adekvátní životní úroveň.

Sociální začlenění se týká zejména lidí nebo skupin lidí, kteří jsou v situaci deprivace, segregace nebo marginalizace.

Lidé nebo skupiny lidí v prekérní situaci nebo příslušníci obzvláště stigmatizované skupiny jsou obzvláště náchylní k vyloučení, a to buď kvůli svému původu (příslušnost k určité etnické nebo náboženské skupině), pohlaví (muž nebo žena), tělesné kondici (postižení) nebo mimo jiné sexuální orientaci.

Viz také Vyloučení.

Cílem sociálního začlenění je právě komplexně zlepšit životní podmínky jednotlivců, nabídnout jim stejné vzdělávací, pracovní a ekonomické příležitosti, jaké má zbytek společnosti.

Sociální začlenění tedy znamená přístup ke vzdělávacímu a zdravotnímu systému, pracovní příležitosti, možnost mít slušný domov, bezpečnost občanů atd.

Stručně řečeno, sociální inkluze usiluje o to, aby všichni občané, bez ohledu na jejich původ nebo stav, mohli plně využívat svých práv, rozvíjet svůj potenciál jako jednotlivci a co nejlépe využívat příležitosti k životu v blahobytu.

Viz také Sociální rozvoj.

Z tohoto důvodu je důležité, aby vlády ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako je UNESCO, OSN nebo Evropská unie, vytvářely a prováděly politiky a programy podporující sociální začleňování.

Příklady plánů začleňování, které se v současnosti ve světě praktikují, jsou pomoc, jako jsou stipendia pro studenty s nízkými příjmy, přístup k základním službám v sousedstvích, podpora účasti žen na společenském životě, zaměstnávání mladých lidí a školení v oblasti nových informačních a komunikačních technologií, mimo jiné.

Tagy:  Všeobecné Technologie-E-Inovace Výroky A Přísloví