Význam homogenních a heterogenních směsí

Co jsou to homogenní a heterogenní směsi:

Homogenní a heterogenní směsi jsou kombinací 2 nebo více prvků nebo látek a jedná se o 2 typy, do kterých jsou směsi obecně klasifikovány.

V přírodě jsou homogenní a heterogenní směsi pro život na planetě Zemi nepostradatelné. To je případ vzduchu, homogenní směsi a krve, heterogenní směsi.

Sloučeniny nebo prvky obou směsí se mohou vyskytovat v jakémkoli stavu hmoty, nejobecnější jsou ty, které se nacházejí v pevném, kapalném nebo plynném stavu.

Kromě toho mohou homogenní i heterogenní směsi představovat chemické reakce, což nepředstavuje údaj o tom, zda patří k jedné nebo druhé.

Homogenní a heterogenní směsi

Další společnou vlastností obou směsí je, že se může jednat o fyzikální nebo chemické směsi.

Fyzikální směsi jsou takové, ve kterých existuje blízkost prvků, zatímco v chemických směsích existuje spojení mezi jejich složkami.

Homogenní fyzikální a chemické směsi

Fyzicky homogenní směsi mohou být takové, které odkazují na etnickou rozmanitost populace, například kde nejsou rozlišeny kulturní hranice.

Homogenní směsi označované jako chemické roztoky na druhé straně představují vazbu mezi rozpuštěnou látkou a rozpouštědlem, jako je například směs vody a soli.

Viz také Chemický roztok.

Heterogenní fyzikální a chemické směsi

Fyzikální heterogenní směsi jsou kombinace prvků, které se navzájem odlišují a které jsou si blízké, ale nejsou jednotné, jako například směs ořechů nebo obilovin.

V heterogenních chemických směsích lze také rozlišovat její složky, a to buď pouhým okem nebo pod mikroskopem, a jejich blízkost způsobuje chemické reakce, jako jsou červené přílivy nebo usazeniny v moči.

Rozdíl mezi homogenními a heterogenními směsmi

Hlavní rozdíl mezi homogenními a heterogenními směsmi je schopnost, ve které lze prvky navzájem odlišovat.

V homogenních směsích jsou prvky sjednoceny takovým způsobem, že nejsou rozlišitelné, zatímco v heterogenních směsích jsou pozorovatelné.

Další způsob, jak odlišit homogenní směsi od heterogenních směsí, je rozlišení metod separace směsí.

V homogenních směsích jsou hlavními způsoby oddělení jejich prvků:

  • Extrakce: polaritou,
  • Chromatografie: interakce rozpuštěných látek v různých fázích,
  • Krystalizace: využití rozdílů v teplotě, tlaku a rozpustnosti,
  • Odpařování: separace pomocí přechodu z kapalného do plynného stavu,
  • Destilace: manipulace s různými body varu.

V heterogenních směsích jsou hlavními způsoby oddělení jejich prvků:

  • Filtrace: pevné látky z kapalin,
  • Prosévání: bahenní písek,
  • Odstřeďování: odstředivou silou,
  • Magnetizace: separace kovů z pevných látek nebo kapalin,
  • Dekantace: rozdělení sedimentů gravitační silou.
Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární Náboženství A Spiritualita