Význam logického myšlení

Co je logické myšlení:

Logické myšlení je schopnost lidské bytosti porozumět všemu, co nás obklopuje, a vztahům nebo rozdílům, které existují mezi činy, objekty nebo pozorovatelnými skutečnostmi, prostřednictvím analýzy, srovnávání, abstrakce a představivosti.

U lidí se v dětství rozvíjejí pouze konkrétní myšlenky. Během puberty jsme však schopni generovat logické myšlení a neustále ho aplikovat, abychom vyřešili různé situace, které v každodenním životě vznikají.

Logické myšlení se neustále uplatňuje v různých vědeckých studiích, protože umožňuje analyzovat, porovnávat, určovat a rozlišovat objekty, hypotézy, postupy prostřednictvím různých řešení, která vyplývají z předchozích zkušeností.

Z tohoto důvodu se má za to, že logické myšlení je nástroj, pomocí kterého můžeme uvažovat, argumentovat a vysvětlovat různé situace nebo objekty, které jsou kolem nás.

Charakteristika logického myšlení

Logické myšlení nám umožňuje nastolit zdravý rozum u všeho, co se děje a co nás obklopuje, a proto je jeho vývoj a aplikace pro lidi tak důležité.

  • Logické myšlení je deduktivní.
  • Je analytický, protože rozděluje všechny informace, které má k dispozici, a provádí se odůvodnění.
  • Umožňuje organizaci myšlenek.
  • Logické myšlení je racionální a není fantazijní ani nápadité.
  • Je to přesné a přesné.
  • Je to myšlenka, která se vyvíjí lineárně, to znamená krok za krokem, dokud nedojde k závěru.
  • Logické myšlení funguje jako nástroj, který umožňuje řešení problémů každodenního života.

Matematické logické myšlení

Matematické logické myšlení je takové, které vychází z přímých zkušeností a rozvíjí schopnost porozumět abstraktním pojmům mimo jiné pomocí čísel, grafických forem, rovnic, matematických a fyzikálních vzorců.

Například matematická cvičení, skupinové hry, pozorování a analýza obrázků a symbolů, porovnávání, měření a klasifikace předmětů a situací, mimo jiné činnosti, které stimulují schopnost řešit problémy v každodenním životě pomocí matematiky.

Matematické logické myšlení se generuje s růstem dětí, zvláště když začínají číst, psát a rozumět jednoduchým matematickým účtům. Na druhou stranu také u dětí podporuje schopnost učit se z předchozích zkušeností a rozhodovat se tváří v tvář situaci nebo problému.

Matematické logické myšlení podle Piageta

Piagetova teorie uvádí, že matematické logické myšlení vychází z reflexní abstrakce, to znamená, že je to myšlenka, která je postavena v dětské mysli počínaje od nejjednoduššího po nejsložitější, s přihlédnutím k předchozím zkušenostem.

Tyto zkušenosti získávají děti prostřednictvím didaktického procesu učení, který jim umožňuje interagovat s předměty, hračkami, rostlinami, zvířaty, mimo jiné za účelem porozumění jejich rozdílům, klasifikaci nebo množství pomocí velmi jednoduchých matematických operací.

Druhy logického myšlení

Analytické myšlení: nástroje logického myšlení se používají k vyhodnocení a analýze skutečné situace.

Konvergentní myšlení: počínaje předchozími zkušenostmi a koncepty za účelem určení závěru pro situaci nebo problém.

Divergentní myšlení: je to myšlení, prostřednictvím kterého chcete poskytnout více než jedno možné řešení situace nebo problému, s použitím různých logických úvah, které se objevily v dalších zkušenostech nebo postupech.

Příklady logického myšlení

Logické myšlení se skládá z premis nebo závěrů, které jsou shromažďovány, organizovány a po jejich analýze je vyvozen závěr.

  • Na cestu s přáteli potřebuji mít dostatek peněz, pokud si každý měsíc uspořím část platu, pak budu moci cestovat s nimi.
  • Ve zprávách o počasí uvedli, že je 50% šance, že bude pršet. Když odcházím z práce domů, vezmu si deštník s sebou.
  • Všechny živé věci potřebují k životu jídlo. Jsem živá bytost a musím se každý den krmit, abych měla energii a mohla vykonávat své každodenní činnosti.
Tagy:  Všeobecné Náboženství A Spiritualita Výroky A Přísloví