Význam testu

Co je test:

Důkaz je skutečnost nebo důkaz, důvod nebo argument, který se používá k prokázání pravdivosti nebo nepravdivosti něčeho, činu, teze, teorie.

Testem může být také experiment nebo test, který se provádí za účelem zjištění, jak něco dopadne, nebo za účelem kontroly fungování věci. Například: „Zvukové kontroly byly pro koncert uspokojivé.“

Viz také Esej.

Jako důkaz je také znám údaj, signál nebo vzorek, který k něčemu dojde: „Předseda vlády požádal své zástupce o důkaz jejich loajality k předsedovi sjezdu.“

Test je také název, který obdrží lékařskou analýzu, která se provádí za účelem ověření normality nebo změny určitých hodnot a která umožní určit zdravotní stav: „Půjdu udělat těhotenský test“.

Test v zákoně

V oblasti práva jsou důkazy ospravedlněním pravdivosti skutečnosti, její existence nebo obsahu v procesu podle prostředků stanovených zákonem. Fakta, předměty nebo lidé jsou v procesu považováni za zdroj důkazů. Je však pozoruhodné, že osoba, která musí prokázat pravdu o tom, co říká, je ten, kdo něco konkrétního potvrzuje nebo tvrdí. Každá strana tedy musí prokázat skutečnosti, na nichž svou obranu zakládá. Důkazními prostředky jsou přiznání strany, svědecké důkazy, veřejné nebo soukromé dokumenty, znalecké posudky nebo kontroly soudem, jakož i domněnky stanovené zákonem nebo jurisprudencí.

Vědecký důkaz

V oblasti vědy je znám jako důkaz demonstrace nebo empirický důkaz získaný pozorováním nebo experimentováním, který potvrzuje, podporuje nebo vyvrací určitou hypotézu nebo teorii. Tímto způsobem můžeme z testů určit, které teorie skutečně odrážejí pravdivost souboru faktů nebo jevů a které nikoli. V tomto smyslu musí být vědecké důkazy objektivní, ověřitelné a reprodukovatelné a musí být důsledně přizpůsobeny vědecké metodě.

Tagy:  Věda Všeobecné Náboženství A Spiritualita