Význam symbolu

Co je to symbol:

Symbol je citlivá a neverbální reprezentace komplexní myšlenky, která je výsledkem procesu asimilace a syntézy uvedené myšlenky v kultuře. Tato citlivá reprezentace může být grafickým, vizuálním, sluchovým nebo figurálním prvkem. Symbol proto vzniká procesem konvencionalizace pojmu a způsobem jeho vyjádření odlišným od verbálního jazyka.

Slovo pochází z latinského výrazu symbol, a to pochází z řečtiny σύμβολον (symbolon). Vzniká z kořene bez, což znamená „s“, „společně“ nebo „sjednoceni“ a velryba, což znamená „spustit“. V etymologickém smyslu je tedy symbolem to, co je vyvoláno ke sjednocení.

To znamená, že kolem symbolu existuje sociální konvence, která umožňuje všem aktérům dát symbolu stejný význam.

V přeneseném smyslu se říká, že když si člověk upevní velký vliv v sociálním prostředí, stane se symbolem. Například: „Zpěvačka Madonna je symbolem moderní ženskosti“, fráze připisovaná návrhářce Donatelle Versace.

Funkce symbolů

Symboly mají funkci přenosu komplexních nebo abstraktních významů, jejichž hustotu je obtížné shrnout do běžného jazyka. Například pocity, náboženské hodnoty, sociální hodnoty, číselné hodnoty, kultury, národnosti, ideologie, nebezpečí a protihodnoty.

Nevysvětlují pojmy jako jazyk, ale umožňují, aby tyto pojmy byly sdělitelné a srozumitelné, protože nepracují na logické úrovni, ale spíše nevědomě a podvědomě.

Symboly proto umožňují zprostředkování mezi viditelným a neviditelným, konkrétním a abstraktním.Symbol má také sjednocující sílu, to znamená, že dokáže syntetizovat různé úrovně významu v jednom prvku.

Protože usnadňují procesy chápání reality, mají symboly vzdělávací a dokonce terapeutický význam.

Nakonec porozumění symbolu umožňuje jednotlivci rozpoznat sebe jako příslušníka sociokulturní skupiny.

Charakteristika symbolů

 • Jsou součástí lidského způsobu existence;
 • Jsou reprezentativní;
 • Jsou nedělitelní;
 • Jsou kolektivní, nikoli individuální;
 • Mají také estetické povolání;
 • Jsou vnímatelné na podvědomé nebo nevědomé úrovni;
 • Jsou významné.
 • Účinnost symbolu závisí na platnosti jeho použití a významu v určité kultuře. Proto je možné:
  • že původ symbolu je zapomenut, ale stále nese význam konceptu (například symbol medicíny);
  • význam symbolu se mění v důsledku změny historických podmínek (například svastika).

Typy symbolů

Existuje tolik typů symbolů, kolik je kulturních výrazů a sociálních sfér interakce. Symboly lze tedy klasifikovat podle jejich stylu, funkce nebo rozsahu oběhu. Můžeme zde zmínit některé z nejrozšířenějších symbolů, které v západní kultuře nacházíme.

Grafické symboly

Grafickými symboly rozumíme znaky, které představují zvuky nebo myšlenky, v závislosti na typu psaní. V případě abeced každý znak představuje zvuk.

Existují i ​​jiné typy psaní, ve kterých každá postava představuje pojmy. Například čísla, piktogramy, hieroglyfy, ideogramy atd.

Vědecké symboly

Je to řada grafických reprezentací vědeckých pojmů, které popisují operace, abstrakce, koncepty, materiály atd. Například symboly mezinárodních měřicích systémů (W, ºC, ºF, Hz), symboly biologie (♀, ♂, RH-, RH +), geometrické symboly (º, π), matematické symboly ( +, -, ÷ , X).

Velmi jasným příkladem jsou chemické symboly. Skládají se z písmen a číslic, která se používají k vyjádření chemických prvků. Například H₂O je reprezentací chemického složení vody, složeného ze dvou molekul vodíku (H) a jedné z kyslíku (O).

Tagy:  Technologie-E-Inovace Náboženství A Spiritualita Všeobecné