Význam občanských hodnot

Co jsou to občanské hodnoty:

Občanské hodnoty jsou souborem chování, které jsou považovány za pozitivní pro rozvoj společnosti. Jsou obecně uznávány různými sociálními skupinami a komunitami, které jsou rozšířeny po celém světě.

Občanské hodnoty musí být předávány generacemi, aby byl rozvoj společnosti kontinuální, pozitivní a aby nebyly včas ztraceny nebo zapomenuty.

Jinými slovy, tyto hodnoty jsou součástí kulturního dědictví prostředí, kde jsou lidé školeni jako zodpovědní, respektující a poctiví občané. Občanské hodnoty přinášejí v občanství mír a porozumění.

Pokud bude toto občanské chování znehodnoceno a přijata méně pozitivní stanoviska, mohlo by to v různých skupinách nebo komunitách způsobit nepořádek, nedostatek autority a dokonce i sociální chaos.

Proto je důležité učit, přenášet a uplatňovat občanské hodnoty v praxi, aby se podpořilo dobré chování mezi osobními a sociálními vztahy.

Občanské hodnoty představují soustředěné chování, vytvářejí pocit sounáležitosti, porozumění kontextu, ve kterém se nacházíme, a respekt k ostatním komunitám.

Může se však stát, že co je na jednom místě považováno za občanskou hodnotu, na jiném to tak není, protože to neodpovídá jeho realitě. Proto lze občanské hodnoty rozdělit na ty, které jsou univerzální, a ty, které jsou konkrétnější.

Důležitost občanských hodnot je proto založena na skutečnosti, že se rozvíjejí prostřednictvím lidských vztahů a vytvářejí skupinové nebo individuální vazby, takže je lze přenášet z člověka na člověka.

Představují také výzvu porozumět a respektovat kulturní rozmanitost, v níž probíhá komunikace nebo výměna informací. Z individuálního pohledu si lidé musí být vědomi svých činů a chování. Jeho pozitivní účinek ovlivní vaše okolí.

Zavádění občanských hodnot do praxe přináší menší sociální nerovnost, menší diskriminaci, větší začlenění a vyváženější a spravedlivější sociální rozvoj.

Viz také Univerzální hodnoty.

Příklady občanských hodnot

Existují různé občanské hodnoty, které jsou dokonce propojeny s jinými hodnotami, jako jsou morální, sociální, rodinné a další.

V zásadě by občanské hodnoty měly jednotlivce povzbuzovat k tomu, aby byli mimo jiné dobrovolní, oddaní, čestní, odvážní, tolerantní a ohleduplní. Některé z hlavních občanských hodnot lze ukázat na příkladech.

Solidarita

Prostřednictvím solidarity lidé navazují sociální vztahy, poskytují podporu a pomoc v obtížné době. Solidarita vytváří více aktů podpory budoucnosti, posiluje vztahy a přátelství.

Například když je uprostřed dálničního provozu člověk, který čeká, že mu někdo pomůže, protože se mu pokazilo vozidlo. Poskytování pomoci v té době, ať už telefonováním nebo půjčením nástroje, je již solidární a občanský akt.

Odpovědnost

Vztahuje se na dodržování povinností nebo závazků, které člověk má. Je důležité respektovat časy a důsledky toho, že se opozdíte nebo přestanete něco dělat, protože nemůžete dodržovat.

Lidé oceňují odpovědnost ve všech prostorách, ve kterých působí, tedy doma, v práci, ve škole, mezi přáteli a dalšími.

Příkladem odpovědnosti je vrátit to, co nám jiný půjčil, může to být mimo jiné nástroj, peníze, kniha, oděv. Splňte slovo péče a vrácení toho, co nám nepatří.

respektuji

Respekt je primární občanská hodnota. Lidé musí přijmout podobnosti a rozdíly, které mají s ostatními, ať už v názorech, přesvědčeních, způsobech jednání a jiných.

Je třeba přijmout, že jsme všichni jedinečné bytosti, a odtud rozpoznat, co je sdílené a co ne, aby bylo možné navázat srdečný a uctivý vztah.

Například ve škole se můžeme setkat se spolužáky, se kterými nemáme stejný vkus. To však není důvod, proč byste měli být neuctiví nebo devalvovat vkus ostatních.

Skromnost

Pokora je občanská hodnota, která zve, vytváří schopnost přijímat sebe i ostatní takové, jací jsou a bez rozdílu. Je to způsob, jak se poučit z chyb a úspěchů, hledat společný prospěch. Nevyhledává zájem a pozornost ostatních.

Například přijímat pokorně, když prohrajete ve hře, která byla hrána férově a s respektem. Gratulujeme výherci a nadále si užíváme setkání přátel.

Spravedlnost

Spravedlnost neodpovídá pouze soudní moci země nebo státu. Odkazuje také na pozice, které lidé zaujímají s ohledem na konkrétní situaci.

Je to velmi důležitá občanská hodnota, protože v situacích neshody chtějí všichni zúčastnění mít ve svých rukou právo a pravdu. Musíte však být objektivní a učinit nejlepší rozhodnutí ohledně celkových důsledků.

Například pokud mám dort, o který se chci podělit se skupinou přátel, bylo by nefér a špatné krájet větší kousky pro mé nejdražší přátele. Proto musí mít všechny střihy pro všechny stejnou velikost. Buďte spravedliví a sdílejte rovným dílem.

Rovnost

Všichni občané jsou si před zákonem rovni, máme stejné povinnosti a práva bez ohledu na pohlaví, etnický původ, původ nebo víru. Žádný jedinec není nadřazen druhému a všichni si navzájem dlužíme stejný respekt.

Když například vstoupíme do potravinového zařízení nebo na kulturní akci, mělo by se ke všem lidem přistupovat stejně bez ohledu na rozdíly v sociálních třídách.

Spolupráce

Hodnota, která implikuje ochotu spolupracovat a poskytovat pomoc nebo podporu během vývoje činnosti. Je to gesto respektu, pomoci a laskavosti.

Spolupracujte například na sociálních aktivitách s cílem sbírat jídlo a léky pro pouliční zvířata.

Tagy:  Technologie-E-Inovace Výrazy - Populární Výrazy-In-Angličtina