Význam kulturních hodnot

Co jsou to kulturní hodnoty:

Kulturní hodnoty jsou ty, které představují soubor přesvědčení, jazyků, zvyků, tradic a vztahů, které identifikují společnost nebo skupinu lidí.

Kulturní dědictví společnosti, komunity nebo etnické skupiny je spojeno s kulturními hodnotami, a proto jsou v každé sociální skupině odlišné a exkluzivní.

Stejně tak kulturní hodnoty umožňují vytvořit kulturní identitu lidí, jejich zvyky, postoje a sociální charakteristiky.

Z tohoto důvodu lze kulturní hodnoty rozlišovat mezi různými komunitami bez ohledu na existenci řady sdílených lidských a sociálních hodnot.

V tomto případě převažuje důležitost hmotného a nehmotného majetku, který tvoří kulturní hodnoty. Respektujte například národní symbol, projevujte obdiv mimo jiné k proslulé osobě v historii, péči o národní parky, respekt k domorodým etnikům.

Kulturní hodnoty umožňují lidem ztotožnit se se sociální skupinou, vytvářet pocit sounáležitosti a kořeny ve zvycích, které je celý život učili.

Hodnoty a kultura

Je důležité si uvědomit, že hodnoty jsou vlastnosti, vlastnosti a principy, které jsou považovány za pozitivní pro lidi, aby je uvedli do praxe a ukázali to nejlepší ze svého způsobu bytí.

Na druhé straně význam kultury zahrnuje všechny tyto znalosti, přesvědčení, tradice, gastronomii, umělecké a literární projevy a návyky, které identifikují skupinu lidí, kteří patří do regionu nebo země.

Sjednocením obou významů se získá termín kulturní hodnoty, který odhaluje široký pocit sounáležitosti, který jednotlivci cítí ke svým zvykům, vlastnostem a způsobu života.

Kulturní hodnoty podporují kořeny, které mají jednotlivci pro své zvyky a tradice. Jsou součástí dědictví, které se postupem času předává z jedné generace na druhou.

Kulturní hodnoty však mohou změnit svůj význam nebo důležitost v důsledku sociálních a kulturních změn, ke kterým dochází. Proto jsou v čase abstraktní a proměnlivé.

Viz také:

  • Hodnoty.
  • Kultura.

Význam kulturních hodnot

Význam kulturních hodnot spočívá v tom, že v lidech vzbudí větší charakter integrity a odpovědnosti a také pocit sounáležitosti s jejich kořeny a kulturou.

Když lidé tyto hodnoty propagují u ostatních členů společnosti, otevírají jim dveře k porozumění a přijímání rozdílů vůči ostatním lidem.

Tolerance, respekt, rovnost, svoboda uctívání, mimo jiné, jsou některé příklady kulturních hodnot, které se praktikují.

Příklady kulturních hodnot

Existuje mnoho příkladů kulturních hodnot. Někteří jsou však pojmenováni, aby lépe odhalili jejich důležitost a blízkost každodenním činnostem.

Tradice

Tradice jsou základní součástí kulturních hodnot, a proto je zachování jejich zděděných zvyklostí příkladem hodnoty a respektu k původu každého člověka.

Náboženství

Po celém světě existuje široká škála projevů duchovnosti a rituálních nebo vírových praktik, které identifikují lidi s konkrétní sociální skupinou. Náboženství, které vyznávají lidé kolem nás, musí být respektováno.

Spravedlnost

Společnosti musí mít řadu pravidel a předpisů, které stanoví akty, které jsou považovány za etické a správné tváří v tvář těm, které nejsou. Všichni občané mají před zákonem stejná práva a povinnosti. Spravedlnost je hodnota, která reaguje na potřebu udržovat a podporovat sociální pořádek.

Pozdrav s polibkem

Mnoho společností má podle tradice kulturní tradice zahrnout jeden, dva nebo více polibků při pozdravu a rozloučení s lidmi. Je to akt, který naznačuje náklonnost, úctu a přátelství. V mnoha společnostech však není považována za kulturní hodnotu.

Velkorysost

Velkorysost je kulturní hodnota, která se přenáší v průběhu času, umožňuje lidem dát si příležitost pomáhat druhým a snažit se porozumět jejich situaci. Je to akt poskytování podpory, aniž byste čekali cokoli na oplátku, a znamená to respekt a solidaritu.

Puntualita

Dochvilnost je synonymem respektu a odpovědnosti. V mnoha společnostech se opožděně odsuzuje, je to považováno za nedostatek respektu a vážnosti tváří v tvář závazku.

národní identita

Národní identita souvisí s pocitem sounáležitosti, který jedinec cítí a pěstuje si k místu a společnosti. Odkazuje také na možnost mít společnou národnost a soubor cel.

Tagy:  Náboženství A Spiritualita Výrazy - Populární Výrazy-In-Angličtina